12 Kg

2 cartons

375.00 SAR 299.99 SAR

8 Package

8 packs

120.00 SAR

3 Kilos

SAQIE

82.00 SAR

3 Gram

xx

49.00 SAR

2 Kilos (packet)

xx

66.00 SAR

1 Kilo (grain)

v

img

16.00 SAR

8 Kilos (cartoon)

v

120.00 SAR

1 Kilo (grain)
Half a kilo (grain)
8 Kilos (cartoon)
6 Kilos (cartoon)
Quarter kilo

TAHINA

img

12.00 SAR

Half a kilo (grain)